18 05 2017

Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy do pobrania: TUTAJ

 

Zarząd BOLARUS S.A. z siedzibą w Bochni przy ul. Wiśnickiej 12 spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000130684, działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 11 statutu spółki zwołuje:

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

na dzień 08 czerwca 2017 roku o godz. 1000

w siedzibie spółki w Bochni przy ul. Wiśnickiej 12,

 

z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania funduszu inwestycyjnego na kapitał rezerwowy.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej  i członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

13. Zamknięcie obrad.

 

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (zwanym dalej „ZWZ”) osobiście lub przez pełnomocnika. Zarząd spółki informuje, że prawo uczestnictwa w ZWZ daje złożenie w spółce przynajmniej na siedem dni przed terminem ZWZ zaświadczenia, wydanego przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego stwierdzającego liczbę akcji oraz informację, że będą one zablokowane do czasu zakończenia ZWZ. Wniosek o wydanie zaświadczenia powinien być złożony w DM PKO BP  w terminie 14 dni przed ZWZ tj.  do dnia  25 maja 2017 roku.

 W siedzibie spółki, na piętnaście dni przed terminem ZWZ, będą wyłożone i wydawane akcjonariuszom na żądanie wszystkie materiały dotyczące porządku obrad. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ zostanie wyłożona w siedzibie spółki na trzy dni przed terminem ZWZ. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w ZWZ po okazaniu dowodu tożsamości, a w przypadku przedstawicieli również ważnego pełnomocnictwa.

Lista