Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd BOLARUS S.A. z siedzibą w Bochni przy ul. Wiśnickiej 12 spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000130684, działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 11 Statutu Spółki zwołuje:

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

na dzień 06 czerwca 2019 roku o godz. 1100

w siedzibie Spółki w Bochni przy ul. Wiśnickiej 12

 

z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.
  9. Zamknięcie obrad.
dotacja UE