Polityka prywatności

Mając na uwadze zmiany w prawie ochrony danych osobowych związane z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 str.1, dalej zwane „RODO”, realizując przysługujące Państwu na podstawie Art. 13 RODO prawo do informacji, przekazujemy Państwu treść klauzuli informacyjnej administratora danych osobowych.

I. Dane osobowe
 

BOLARUS Spółka Akcyjna w ramach wzajemnych relacji biznesowych przetwarza przekazane przez Państwa dane osobowe, które mogą dotyczyć Państwa reprezentantów, właścicieli  lub pracowników.

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych:
 

1) Administratorem Danych Osobowych jest:

BOLARUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bochni ul. Wiśnicka 12, 32-700 Bochnia, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000130684, REGON 850017324, NIP 868-000-03-50, zwana dalej „BOLARUS”.

2) podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez BOLARUS może być:

- wyrażona przez Państwa dobrowolnie zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

- konieczność przetwarzania ich dla potrzeb realizacji zawartej przez nas umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

- wymogi ustawowe, wynikające z wiążących nas przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

- konieczność ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. d RODO).

- udzielone nam zgody marketingowe

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu, m.in.:

- zawierania i realizacji łączących nas umów oraz świadczeń dla Państwa oferowanych przez nas usług, wysyłki zamówionych towarów, realizacji płatności, obsługi reklamacji, usług świadczonych droga elektroniczną (na warunkach określonych w „Regulaminie Portalu”), itp.

- realizacji obowiązków BOLARUS przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur, realizacji płatności, przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, w tym także dla celów archiwizacyjnych,

- ochrony praw BOLARUS zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,

- weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej i zdolności kredytowej przy udzielaniu Państwu limitu kredytowego jak również w celu zabezpieczenia należnych BOLARUS płatności (umowy gwarancyjne i umowy poręczenia oraz inne zabezpieczenia), uzasadnionego interesu BOLARUS w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych,  w tym prowadzenia marketingu produktów i usług BOLARUS (marketing bezpośredni),

- prowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych

- prowadzenia marketingu podmiotów współpracujących z BOLARUS (za uprzednią zgodą)      

- uzasadnionego interesu BOLARUS w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych,  

4) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) BOLARUS może przekazywać dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

- podmiotom, z którymi BOLARUS ma zawartą umowę współpracy, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków BOLARUS przewidzianych prawem, ochrony praw BOLARUS zgodnie z przepisami prawa o realizacji uzasadnionego interesu BOLARUS w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności BOLARUS może przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z BOLARUS umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez BOLARUS,

- organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej  oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

6) dane osobowe przechowywane będą do momentu zakończenia czynności określonych w punkcie 3.

7) posiadają Państwo prawo do żądania od BOLARUS dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych oraz prawo do przenoszenia danych

8) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzamy dane niezgodnie z RODO

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne

10) BOLARUS zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez BOLARUS i/lub podmioty przetwarzające dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i BOLARUS.

11) System informatyczny w którym są przetwarzane dane osobowe spełnia wymogi z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

 

Mogą Państwo się z nami skontaktować w sprawie ochrony oraz przetwarzania danych osobowych:

                - listownie, na adres: BOLARUS S.A., ul. Wiśnicka 12, 32-700 Bochnia

                - mailowo, na adres: rodo@bolarus.com.pl

 

II. Pliki Cookies
  
Pliki cookies - co to jest?
Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer i zapisywane na urządzeniu, na którym przeglądane są strony internetowe. Pozwalają one zapamiętać informacje przesyłane pomiędzy stroną WWW a przeglądarką. Dzięki nim możliwe jest zapamiętywanie danych formularzy i ustawień stron, obsługa liczników odwiedzin, korzystanie z sond, zapamiętywanie wybranej wersji językowej czy robienie zakupów w sklepach internetowych. Odpowiednio skonfigurowane pliki cookies są bezpieczne i pozwalają na odczyt informacji tylko przez serwer, który je utworzył.
 
Dlaczego korzystamy z plików cookies?
Dzięki plikom cookies użytkownik może dostosować przeglądane strony do swoich potrzeb. Cookies umożliwiają odróżnienie osób odwiedzających stronę i wyświetlenie treści przeznaczonych dla konkretnych użytkowników. Dzięki nim do użytkownika trafiają w pełni spersonalizowane treści. Zapamiętywanie informacji przesyłanych w plikach cookies nie jest w żaden sposób związane z gromadzeniem danych osobowych czy zapisywaniem innych poufnych informacji.
 
Z jakich plików cookies może korzystać nasz serwis?
W ramach serwisu możliwe jest wykorzystywanie trzech rodzajów cookies. Cookies sesji (cookies tymczasowe) to pliki generowane podczas przeglądania stron serwisu, przechowywane do momentu zakończenia sesji przeglądarki. Bez nich niektóre aplikacje lub funkcjonalności mogą nie działać poprawnie. Cookies trwałe podczas odwiedzin strony zostają zapisane na urządzeniu, dzięki czemu przy kolejnej wizycie użytkownik może zostać rozpoznany, a jego preferencje zapamiętane. Cookies podmiotów zewnętrznych umożliwiają natomiast optymalizację komunikacji marketingowej, zliczanie ruchu użytkowników na stronie oraz personalizowanie treści (np. reklamowych) pochodzących ze źródeł zewnętrznych.
 
Jak modyfikować ustawienia cookies?
Mechanizm zapisywania i wysyłania plików cookies zależny jest od konfiguracji przeglądarki zainstalowanej na wykorzystywanym do przeglądania Internetu urządzeniu. Automatyczną obsługę cookies można zablokować w ustawieniach każdej przeglądarki, jednak może to spowodować ograniczenia związane z korzystaniem z danej strony internetowej.
 
Poniżej znajduje się instrukcja zmiany ustawień w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

a) Google Chrome
Należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików Cookie:
• Usuwanie plików Cookie,
• Domyślne blokowanie plików Cookie,
• Domyślne zezwalanie na pliki Cookie,
• Domyślne zachowywanie plików Cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki
• Określanie wyjątków dla plików Cookie z konkretnych witryn lub domen
• Internet Explorer 6.0 i 7.0
Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

b) Mozilla Firefox
Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

c) Opera
Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

d) Safari
W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo.
W tym miejscu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.
 
dotacja UE