Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

I. Definicje
Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. Usługodawca - BOLARUS S.A. z siedzibą w: ul. Wiśnicka 12, 32-700 Bochnia, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS:  0000130684, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, NIP: 8680000350, REGON: 850017324Adres elektroniczny office@bolarus.com.pl
 2. Bolarus - portal internetowy znajdujący się pod adresem www.bolarus.com.pl obejmujący wszystkie serwisy znajdujące się na podstronach w/w portalu.
 3. Serwis zorganizowana, wyodrębniona tematycznie lub/i funkcjonalnie część portalu, zawierająca się na jego podstronie lub podstronach (np. forum, baza firm, katalogi).
 4. Użytkownik - osoba, która dokonała rejestracji w Bolarus.
 5. Partner - podmiot trzeci współpracujący z Usługodawcą na podstawie dowolnego stosunku prawnego.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin dotyczy korzystania z portalu internetowego znajdującego się pod adresem www.bolarus.com.pl oraz wszystkich jego serwisów przez Użytkowników. Korzystanie z wszystkich lub niektórych serwisów Bolarus odbywa się na zasadach określonych w osobnych regulaminach właściwych dla danego serwisu, o ile zostały one utworzone.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Bolarus w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami oraz przyjmuje do wiadomości, że zakazane jest jakiekolwiek umieszczanie/prezentowanie treści zakazanych lub w jakikolwiek sposób naruszających prawa osób trzecich.
 3. Usługodawcy przysługuje prawo usuwania wszelkich treści udostępnionych przez użytkowników w przypadku, jeśli zachodzi podejrzenie, iż mają one charakter bezprawny, nierzetelny, sprzeczny z postanowieniami obowiązujących regulaminów lub jeżeli usunięcie/modyfikacja treści powodowane są zmianami związanymi z przebudową/reorganizacją treści Bolarus.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zawartość, szata graficzna oraz układ elementów, ich dobór, a także organizacja systematyczna Bolarus chroniona jest prawem autorskim i wszelkie kopiowanie oraz rozpowszechnianie całości lub części utworów zamieszczonych w portalu jest zabronione bez zgody Usługodawcy.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na wydanie regulaminów stanowiących treść umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku w treści zawartej w wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie rejestracji oraz zawarcia umowy o świadczenie usług droga elektroniczną.

III. Rodzaje usług

 1. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi artykuły, wypowiedzi, obrazy, narzędzia informatyczne (jak np. wyszukiwarki) oraz inne treści znajdujące się na stronach Bolarus.
 2. Usługodawca może świadczyć również inne usługi na rzecz Użytkowników (jak. np. forum, dostęp do odpłatnych funkcjonalności, newsletter), które wymagają rejestracji Użytkownika. Korzystanie z w/w usług podlega regulaminom dla nich właściwym, o ile zostały ustanowione. W sprawach nieuregulowanych w regulaminach właściwych dla poszczególnych usług, zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego regulaminu.
 3. Usługi są świadczone na rzecz Użytkowników bezpłatnie, chyba że Usługodawca uzależni świadczenie usługi od wcześniejszego uiszczenia opłaty. W żadnym razie opłaty za korzystanie z serwisu nie zostaną naliczone, jeżeli Użytkownik nie został uprzednio poinformowany o konieczności ich uiszczenia.

IV. Warunki techniczne

 1. Do korzystania z usług świadczonych w ramach Bolarus wymagane jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu oraz zainstalowaną przeglądarką internetową.
 2. Do usług wymagających rejestracji w Bolarus wymagane jest również posiadanie konta e-mail.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca wykorzystuje mechanizm Cookies (dane zawarte w pliku tekstowym), który polega na zapisaniu na komputerze Użytkownika odpowiedniego pliku celem jego identyfikacji i na tej podstawie odpowiedniego dostosowywania usług i informacji do osobistych preferencji Użytkownika.
 4. W przypadku braku zgody na wykorzystywanie mechanizmu Cookies, użytkownik może poinformować o tym Usługodawcę na Adres elektroniczny wskazany w niniejszym regulaminie. Wiadomość powinna zawierać oświadczenie, iż Użytkownik nie wyraża zgody na używanie mechanizmu Cookies w celu jego identyfikacji.
 5. Zabrania się stosowania programów (rozszerzeń/ dodatków do przeglądarek internetowych) powstrzymujących treści reklamowe (np. AdBlock Plus).

V. Zawarcie oraz rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony po zarejestrowaniu Użytkownika oraz akceptacji obowiązujących regulaminów. W przypadku usług o charakterze czasowym umowa obowiązuje przez okres wskazany w odpowiednich dla nich regulaminach.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się:
  1. W przypadku usług związanych z rejestracją Użytkownika, w chwili usunięcia rejestracji na żądanie Użytkownika.
  2. W przypadku usług o charakterze czasowym, z upływem czasu, na jaki usługa została udostępniona.
  3. W przypadku usług, co do których ustanowiono odrębne regulaminy, umowa rozwiązuje się na zasadach określonych w w/w regulaminach.
 3. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, za zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia, jeśli świadczenie usługi nie może być kontynuowane, lub jest znacznie utrudnione z ważnych względów organizacyjnych, technicznych lub prawnych. Informacja ze wskazaniem przyczyny wypowiedzenia jest przesyłana na adres e-mail wskazany przez Użytkownika. Rozwiązanie umowy na skutek jej wypowiedzenia przez Usługodawcę skutkuje usunięciem konta Użytkownika.
 4. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty dokonania rejestracji. Odstąpienie dokonuje się poprzez złożenie żądania usunięcia konta za pośrednictwem poczty elektronicznej, bądź też wysłania pocztą na adres Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone pisemnie na adres: BOLARUS S.A. z siedzibą w: ul. Wiśnicka 12, 32-700 Bochnia bądź mailowo na adres: office@bolarus.com.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy można również złożyć przy wykorzystaniu formularza, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz.827), który to wzór został udostępniony w wiadomości e-mail potwierdzającej rejestrację.
 5. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, złożonego drogą elektroniczną.
 6. Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 4 powyżej, jeżeli:
  1. Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany, że po wykonaniu usługi traci prawo do odstąpienia od umowy.
  2. Umowa dotyczyła dostarczenia treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy.

VI. Dane osobowe oraz informacje handlowe

 1. W przypadku korzystania z niektórych usług, dla ich realizacji konieczne będzie udostępnienie danych osobowych Użytkownika (takich jak np. adres e-mail, numer telefonu).
 2. Udostępnienie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak brak udostępnienia danych lub żądanie zaprzestania wykorzystywania danych już udostępnionych może powodować brak dostępu do usług, które bez przetwarzania w/w danych nie mogą być świadczone.
 3. Celem udostępnienia danych osobowych jest umożliwienie świadczenia usług na żądanie Użytkownika przez Usługodawcę.
 4. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu, poprawiania, modyfikacji oraz żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

VII. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych jest:
  BOLARUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bochni ul. Wiśnicka 12, 32-700 Bochnia, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000130684, REGON 850017324, NIP 868-000-03-50, zwana dalej „BOLARUS”
 2. podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez BOLARUS może być:
  - wyrażona przez Państwa dobrowolnie zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  - konieczność przetwarzania ich dla potrzeb realizacji zawartej przez nas umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  - wymogi ustawowe, wynikające z wiążących nas przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  - konieczność ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. d RODO).
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu, m.in.:
  - zawierania i realizacji łączących nas umów oraz świadczeń dla Państwa oferowanych przez nas usług, wysyłki zamówionych towarów, realizacji płatności, obsługi reklamacji, itp.
  - realizacji obowiązków BOLARUS przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur, realizacji płatności, przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, w tym także dla celów archiwizacyjnych,
  - ochrony praw BOLARUS zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
  - weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej i zdolności kredytowej przy udzielaniu Państwu limitu kredytowego jak również w celu zabezpieczenia należnych BOLARUS płatności (umowy gwarancyjne i umowy poręczenia oraz inne zabezpieczenia), uzasadnionego interesu BOLARUS w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych,  w tym prowadzenia marketingu produktów i usług BOLARUS (marketing bezpośredni),
  - przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych
  - uzasadnionego interesu BOLARUS w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych,  
 4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 5. BOLARUS może przekazywać dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:
  - podmiotom, z którymi BOLARUS ma zawartą umowę współpracy, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków BOLARUS przewidzianych prawem, ochrony praw BOLARUS zgodnie z przepisami prawa o realizacji uzasadnionego interesu BOLARUS w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności BOLARUS może przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z BOLARUS umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez BOLARUS,
  - organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej  oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.
 6. dane osobowe przechowywane będą do momentu zakończenia czynności określonych w punkcie 3.
 7. posiadają Państwo prawo do żądania od BOLARUS dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych oraz prawo do przenoszenia danych
 8. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 9. podanie danych osobowych jest dobrowolne
 10. BOLARUS zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez BOLARUS i/lub podmioty przetwarzające dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i BOLARUS.

VIII. Zagrożenia

 1. Usługodawca dokłada wszelkiej staranności, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo Użytkowników, w tym stosuje odpowiednie zabezpieczenia mające na celu wyeliminowanie możliwości zapoznania się z hasłami użytkowników oraz udostępnionymi danymi osobowymi przez osoby nieupoważnione.
 2. Dla własnego bezpieczeństwa Użytkownik powinien dołożyć należytej staranności, by zapobiec uzyskaniu haseł dostępowych powiązanych z kontem zarejestrowanym w przez Usługodawcę.
 3. Łączenie się za pomocą linków widniejących w Bolarus z innymi stronami WWW, na których wymagane jest podanie informacji takich jak: dane osobowe, hasła, numery kont bankowych, kart kredytowych itp., powinno wiązać się ze wzmożoną uwagą Użytkownika ze względu na możliwość wyłudzenia w/w informacji przez podmioty nieuprawnione. W przypadku żądania udostępnienia w/w informacji Użytkownik każdorazowo powinien zbadać autentyczność witryny oraz podmiotu żądającego udostępnienia danych.

IX. Korespondencja

 1. Wszelka korespondencja związana ze świadczeniem usługi, będzie kierowana na adres e-mail podany przy rejestracji konta przez Użytkownika.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do powiadamiania, w terminie 7 dni, o każdej zmianie adresu e-mail udostępnionego podczas rejestracji konta, poprzez rejestrację nowego adresu w profilu użytkownika.
 3. Doręczenie na nieaktualny adres, spowodowane niepowiadomieniem przez Użytkownika o jego zmianie, wywołuje skutki, o których mowa w art. 61 § 2 Kodeksu cywilnego.

 

dotacja UE